Skriftlig låneavtale

Bilde av eksempel på skriftlig låneavtale.

Innholdsfortegnelse

Om en låner bort penger til venner, familie eller bekjente bør en ha en skriftlig låneavtale. Dette omtales gjerne som gjeldsbrev, og utgjør avtalen om lånet – herunder når lånet skal tilbakebetales og til hvilke vilkår. Våre advokater kan bistå med oppsett av skriftlig låneavtale.

Hva er skriftlig låneavtale?

En skriftlig låneavtale er en skriftlig avtale om lån. Det er ikke noe lovkrav om å sette opp slik avtale ved låneytelser, men for at deklaratoriske regler om gjeldsbrev skal kunne komme til anvendelse må noen vilkår være oppfylt. Om en har en muntlig låneavtale vil fortsatt avtalen gjelde, men reglene i gjeldsbrevloven vil ikke komme til anvendelse – og partene vil naturlig nok få utfordringer med å fastlegge innholdet i avtalen om de på noe tidspunkt skulle bli uenige. En skriftlig låneavtale vil ofte møte vilkårene for gjeldsbrev, men fire vilkår må være oppfylt for at det skal være et gjeldsbrev etter gjeldsbrevloven. Dersom vilkårene ikke er oppfylt er det stadig en skriftlig låneavtale, men uten at gjeldsbrevlovens regler kommer til (direkte) anvendelse.

Gjeldsbrev – mer enn en skriftlig låneavtale

Definisjon av gjeldsbrev følger ikke av gjeldsbrevloven direkte, men av lovmotivene og senere teori og praksis. I korte trekk er det fire vilkår;

 1. Skriftlighet
 2. I det ytre selvstendig
 3. Må gjelde penger
 4. Debitor må erkjenne forpliktelsen (underskrift)

Virkningen av at vilkårene er oppfylt er i hovedsak at gjeldsbrevloven kan komme til anvendelse. Det vil normalt være fordelaktig at låneavtalen også er et gjeldsbrev, med mindre partene har et behov for andre bestemmelser i låneavtalen. Det kan for eksempel være betingelser som medfører at gjeldsbrevet ikke blir selvstendig nok – og som da gjør dokumentet til en skriftlig låneavtale som ikke anses som gjeldsbrev.

Det du trenger å vite om gjeldsbrev, og inndrivelse av misligholdte gjeldsbrev kan du lese i vår artikkel her.

Gjeldsbrevloven

Gjeldsbrevloven innehar en rekke bestemmelser om rettighetene til debitor og kreditor ved gjeldsbrev. Loven inneholder mange deklaratoriske regler, som betyr at reglene kommer til anvendelse – med mindre annet er avtalt i gjeldsbrevet eller annen lov kommer foran. Loven inneholder og preseptoriske regler, som ikke kan fravikes ved avtale.

Hva bør inngå i en skriftlig låneavtale?

En skriftlig låneavtale bør som minimum ha følgende informasjon;

 • Identifikasjon av lånetaker og lånegiver med fødselsnummer og ev. org. nummer.
 • Det skyldige beløp.
 • Forfall av lånet / betalingsterminer.
 • Bestemmelse om rente; rentesats, forfall
 • Bestemmelse om forsinkelsesrente eller tilsvarende ved forsinket betaling
 • Bestemmelse om forfall ved mislighold, dødsfall, gjeldsforhandling, akkord, konkurs mv.

 

Merk at en ved å gjøre dokumentet til et gjeldsbrev, og medta vitnepåtegninger kan en å innta en gyldig bestemmelse om inndrivelse av gjelden uten søksmål iht. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2. Det innebærer at pengekravet kan sendes direkte til Namsmannen, og det er ikke påkrevet med domstolsbehandling om kravets størrelse eller legitimitet i forkant.

Muntlig låneavtale

En muntlig låneavtale er i utgangspunktet bindende som alle andre avtaler, men det er den som hevder rett etter slik avtale som har bevisbyrden for avtalens innhold og eksistens. Det er derfor en betydelig risiko for lånegiver. Det er en type lån en normalt bare ser skjer mellom nær familie og nære venner. Det vil ofte være fornuftig for begge parter å nedfelle muntlig låneavtale skriftlig. Avtalen blir da enten i gjeldsbrevs form eller som skriftlig låneavtale.

Hvorfor bør du ha en skriftlig låneavtale?

En bør skriftliggjøre låneavtaler for å sikre at begge parter har en klar og felles forståelse av lånets bestemmeler og forpliktelser. En bør i tillegg vurdere å sette dette opp i form av et gjeldsbrev, da dette gir litt større sikkerhet for långiver. Dette knytter seg i første rekke til foreldelse og ev. tvangsinndrivelse dersom lånet blir misligholdt.

Hva kan skje om du mangler dokumentasjon på lånet?

Dersom en ikke har noen låneavtale, verken i form av gjeldsbrev eller annet har en det vi kaller en “muntlig fordring”. I utgangspunktet er jo avtalen og tilbakebetalingsplikten fortsatt der, men den er mye vanskeligere å bevise og inndrive dersom tilbakebetaling uteblir. I mange tilfeller vil en klare å dokumentere at penger er lånt ut, mens det kan være vanskeligere med rentebestemmelse og forfallstid.

Trenger man advokat for å sette opp en låneavtale?

Svaret på dette er både ja og nei. Det er bedre å sette opp noe skriftlig selv, enn å ikke ha en skriftlig avtale overhodet. Advokater kjenner imidlertid regelverket knyttet til gjeldsbrev, foreldelse og inndrivelse. En kan derfor regne med å få en samlet sett “bedre” avtale om en tilknytter seg bistand fra en profesjonell part. Med bedre menes ikke her bedre rentevilkår, men en mer klar og sikker avtale.

Advokatbistand ved skriftlig låneavtale

Om du har en låneavtale, enten den er skriftlig eller muntlig, kan det være god grunn for å formalisere denne. Vi kan bistå med å sette opp gjeldsbrev eller skriftlig låneavtale både før og etter at lån er ytt. Om lån er utbetalt, og skyldner ikke betaler bistår vi og med å fastlegge innholdet i låneavtalen – og kreve betaling iht. til denne.

Vanlige spørsmål

Dersom låneavtalen ikke møter vilkårene for gjeldsbrev er den ikke et gjeldsbrev, men en skriftlig avtale om lån.

Innholdet i den muntlige låneavtalen er ikke nedfelt skriftlig, og er derfor vanskelig å håndheve ved mislighold eller uenighet. Den som har gitt lånet må bevise at en har med lån å gjøre, og lånevilkårene.

En advokat kan bistå med å sette opp avtalen skriftlig, og sørge for at avtalen og er et gjeldsbrev om dette er hensiktsmessig. Videre kan en sørge for at långiver får inntatt bestemmelser som er lovlig og viktig for långiver i låneforholdet.

Spør oss om hva som helst. Når som helst

Vi anbefaler ikke å sende personsensitiv informasjon

Flere artikler om samme rettsområde

Forretningsmann signerer gjeldsbrev
Pengekrav
Kristoffer Dalvang

Gjeldsbrev

Gjeldsbrev spiller en viktig rolle i finansiell og privat praksis i Norge. Gjeldsbrev er et dokument som inneholder sentrale rettigheter og forpliktelser knyttet til et lån eller et pengekrav. Gjeldsbrevloven er den viktigste loven om gjeldsbrev. Vår advokat går gjennom gjeldsbrev, hva de bør inneholde og hvordan de håndheves. Hva

Les mer »
Kontakt oss

Send en henvendelse i skjemaet under, så vil vi komme tilbake med hva vi kan bistå deg med.

  X
  Kontakt oss