Gjeldsbrev

Forretningsmann signerer gjeldsbrev

Gjeldsbrev spiller en viktig rolle i finansiell og privat praksis i Norge. Gjeldsbrev er et dokument som inneholder sentrale rettigheter og forpliktelser knyttet til et lån eller et pengekrav. Gjeldsbrevloven er den viktigste loven om gjeldsbrev. Vår advokat går gjennom gjeldsbrev, hva de bør inneholde og hvordan de håndheves.

Hva er et gjeldsbrev?

Et gjeldsbrev er et skriftlig dokument der en part, kalt utstederen eller debitor, erkjenner å skylde den andre part en bestemt sum med penger. Et gjeldsbrev fungerer som bekreftelse og bevis på gjeldsforholdet. Gjeldsbrev gir også den mest sentrale informasjonen om rettigheter og forpliktelser i låneforholdet. Gjeldsbrev kan på nærmere vilkår brukes som tvangsgrunnlag for å tvangsinnkreve penger om betalingsplikten etter gjeldsbrevet er misligholdt. Gjeldsbrev er i Norge i utstrakt bruk mellom både næringsdrivende og private, og for forbrukere for eksempel når det gjelder boliglån, billån eller andre typer lån.

Hva brukes gjeldsbrev til?

Et gjeldsbrev er først og fremst et dokument som tjener som bevis på et pengekrav/lån, og som inneholder relevant informasjon om pengekravets betaling, forfall med videre. Gjeldsbrev kan utgjøre tvangsgrunnlag for innkreving av kravet via namsmann, uten at rettsprosess om kravets legitimitet er en nødvendig forutsetning. Et gjeldsbrev vil derfor lette prosessen med å drive inn pengekravet dersom for eksempel bestemmelser om betaling blir misligholdt.

Gjeldsbrev brukes altså for å sikre pengekrav. Men gjeldsbrev vil ikke nødvendigvis være tilstrekkelig sikring, i mange tilfeller bør pengekrav sikres med for eksempel pant.

Inndrivelse uten søksmål – eksigible gjeldsbrev

Et gjeldsbrev som kan inndrives uten søksmål omtales gjerne som eksigible gjeldsbrev. Vilkårene for at et gjeldsbrev skal være eksigibelt følger av tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 første ledd bokstav a. Bestemmelsens to første setninger lyder slik;

«Gjeldsbrev som lyder på en bestemt pengesum og som inneholder vedtakelse av at gjelden kan inndrives uten søksmål. Gjeldsbrevet er tvangsgrunnlag overfor utstederen når vedkommendes underskrift er bekreftet av to myndige vitner eller i samsvar med forskrift gitt av Kongen…»

Vilkårene for å kunne inndrive et pengekrav uten søksmål blir etter dette;

 1. Pengekravet må være skriftliggjort som et gjeldsbrev
 2. I gjeldsbrevet må pengekravet lyde på en bestemt pengesum
 3. Brevet må inneholde påskrift om at gjelden kan inndrives uten søksmål.
 4. Underskriften til skyldneren må være bekreftet av to myndige vitner

For foretak som har rett til å drive finansieringsvirksomhet er det ikke nødvendig med vitner for at et gjeldsbrev/elektronisk gjeldserklæring Skal kunne drives inn uten søksmål, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 første ledd bokstav g.

På politiet sine nettsider finnes en fin veileder for tvangsinndrivelse av gjeldsbrev som du kan lese her.

Du kan og bruke advokat til å bistå med inndrivelse, se avsnitt om bistand fra våre advokater nederst i denne artikkelen.

Hva er fordelen med eksigible gjeldsbrev?

Fordelen med eksigibelt gjeldsbrev er det som nevnt over at kravet kan bringes til inndrivelse uten forutgående søksmål. Motsatt er det for eksempel hvis en har bestilt en tjeneste og mottar en faktura. Dersom fakturaen ikke blir betalt kan leverandøren bringe saken innenfor namsmannen, men noen inndrivelse hos namsmannen vil ikke finne sted dersom faktura mottaker bestrider betalingsplikten – uavhengig av hvilket grunnlag fakturaen bestrides på bakgrunn av. Fakturakravet må da behandles i forliksrådet for at tjenesteleverandør skal få et tvangsgrunnlag og inndrive pengekravet på bakgrunn av. Dom fra forliksrådet kan også ankes til tingretten, og tingrettens dommer til lagmannsretten med videre.

Det kan altså kreve betydelig tid, samt innebære kostnader til advokat mv. å få tvangskraftig dom for et krav – slik at det kan tvangsinnkreves via namsmannen. Dette er da tiden og kostnadene som kan spares ved å bruke eksigible gjeldsbrev.

Misligholdt gjeldsbrev

Dersom betaling av terminene etter gjeldsbrevet blir misligholdt er det vanlig å inneha bestemmelse om at hele kravet forfaller straks. Dersom skylder ikke betaler er gjeldsbrevet misligholdt. Gjeldsbrevet inndrives da ved å sende varsel til skyldner i henhold til reglene i tvangsfullbyrdelsesloven. Deretter sendes begjæring om utlegg til namsmannen. Dersom gjeldsbrevet ikke er eksigibelt, det vil si inneholder inndrivelsesklausul, må saken behandles i forliksrådet dersom kravet er bestridt av skyldner.

Hvilke lover er relevante for gjeldsbrev?

Særlig lov om gjeldsbrev fra 1939, kalt gjeldsbrevloven, er relevant når en har med gjeldsbrev og gjøre. I tillegg er det også andre lover relevante. Tvangsfullbyrdelsesloven gir regler om inndrivelse av misligholdte gjeldsbrev. Forsinkelsesrenteloven er i mange tilfeller relevant. Finansavtaleloven kan være relevant. I tillegg kommer avtaleloven, herunder obligasjonsrettslige ulovfestet rett til anvendelse. Dette da et gjeldsbrev også er uttrykk for en avtale.

Vilkår for at noe skal være et gjeldsbrev

Gjeldsbrevloven inneholder ingen legaldefinisjon av gjeldsbrev. Forklaring på hva som er gjeldsbrev, og vilkårene for at gjeldsbrevloven skal komme til anvendelse, følger av forarbeidene til Gjeldsbrevloven – NUT 1935:1 Lov om gjeldsbrev. (https://lovdata.no/pro/forarbeid/nut-1935-1) (krever abonnement). På side 13 heter det der;

«I tilslutning til tradisjonell opfatning både hos oss og annetsteds er det først og fremst skriftlige og i det ytre selvstendige løfter om å betale penger som kalles gjeldsbrev. Det gjør dog utvilsomt samme nytten om forpliktelsen ikke er formet som et løfte, men som en erkjennelse av å være penger skyldig»

Ut fra dette, samt senere terori og rettspraksis kan vi utlede fire vilkår som må være oppfylt for å kunne anses so et gjeldsbrev.

Vilkår nummer 1 – gjeldsbrevet må være skriftlig

Det fremgår av lovens forarbeider at loven er tiltenkt anvendelse på skriftlige dokumenter, og ikke muntlige avtaler selv om en muntlig avtale også kan handle om en betalingsforpliktelse.

Vilkår nummer 2 – gjeldsbrevet må være i det ytre selvstendig

Vilkåret innebærer at løftet eller forpliktelsen til å betale penger må være betingelsesløs. Det betyr at det ikke kan foreligge forutsetninger eller omstendigheter som skal inntre som vilkår for at gjeldsbrevets berettigede (kreditor) skal ha rett på betaling.

Gjeldsbrevet må altså vær et dokument som gir kreditor en ubetinget rett på pengene som fremgår av gjeldsbrevet, på de vilkår som følger av gjeldsbrevet.

Vilkår nummer 3 – forpliktelsen må gjelde penger

Forpliktelsen vil ikke bli anerkjent som et gjeldsbrev, herunder være regulert av gjeldsbrevloven, om den gjelder noe annet enn penger.

Vilkår nummer 4 – krav om at det debitor erkjenner forpliktelsen (underskrift)

Det er videre forutsatt gjeldsbrevlovens forarbeider, rettspraksis og juridisk litteratur at det må foreligge en erkjennelse fra skyldneren. Det innebærer i praksis at den som etter dokumentet er pliktig å betale penger til kreditor må vedkjenne seg forpliktelsen med sin signatur.

To hovedtyper med gjeldsbrev

Det er to hovedtyper med gjeldsbrev, den ene typen heter omsetningsgjeldsbrev og den andre typen heter enkle gjeldsbrev. Navnet kan fremstå misvisende i de begge gjeldsbrev er omsettelige. Hovedforskjellen mellom typene gjeldsbrev er at omsetningsgjeldsbrev er enklere å omsette, og ofte gir bedre beskyttelse for å långiver/ kreditor. Det har gitt særlig regler for såkalte omsetningsgjeldsbrev i gjeldsbrevloven kapittel to.

Enkle gjeldsbrev

For at et dokument skal utgjøre et enkelt gjeldsbrev må for det første de alminnelige vilkårene for gjeldsbrev foreligge. Det er slik som benevnt ovenfor at gjeldsbrev må være skriftlig, i det ytre selvstendig, omhandle penger og inneholde underskrift fra skylder. Videre må følgende vilkår i gjeldsbrevloven § 24 være oppfylt;

“Reglane i dette kapitel gjeld berre enkle gjeldsbrev. Med dette er i denne lova meint namnegjeldsbrev som ikkje går inn under § 11 nr. 3 eller 4.”

Av gjeldsbrevloven § 11 bokstav nr 3. og 4. fremgår;

“3.gjev pant i fast eigedom eller i skip eller anna innretning som er innført i skipsregisteret, jf sjøloven §§ 11, 33 og 507, eller i luftfartøy som er innført i luftfartøyregisteret, so nær som når det er tilset «ikkje til order» eller eit anna slikt atterhald, eller

4. lyder på namngjeven mann (namnegjeldsbrev) og endefram seier at det skal vera omsetningsgjeldsbrev.”

Dette betyr at ett av vilkårene for at et dokument skal være et enkelt gjeldsbrev er at det er påført kreditors navn. Det er videre vilkår om at gjeldsbrevet ikke er en panteobligasjon eller at gjeldsbrevet er påført «omsetningsgjeldsbrev» eller tilsvarende.

Reglene om enkle gjeldsbrev er å finne i gjeldsbrevloven kapittel 3. Enkle gjeldsbrev avgrenses mot omsetningsgjeldsbrev på den ene siden, og fordringer (muntlige fordringer) på den annen. Det som omtales som fordringer eller muntlige fordringer her er pengekrav rettet mot en person eller et selskap, men hvor kravet ikke utgjør et gjeldsbrev. Det som omtales som muntlige fordringer kan naturligvis være en muntlig betalingsforpliktelse, men det kan og være for eksempel en faktura.

Omsetningsgjeldsbrev

Slik som med enkle gjeldsbrev må de alminnelige vilkårene for det gjeldsbrev (må være skriftlig, i dette ytre selvstendig, omhandler penger og inneholde underskrift fra skyldner) være oppfylt. I tillegg må gjeldsbrevet oppfylle en av de fire alternativene typene med gjeldsbrev slik som det fremgår av gjeldsbrevloven § 11. Omsetningsgjeldsbrev omtales også som negotiable gjeldsbrev. Reglene om omsetningsgjeldsbrev fremgår av gjeldsbrevloven kapittel 2. I gjeldsbrevloven § 11 heter det;

“Reglane i dette kapitel gjeld berre omsetningsgjeldsbrev.

Eit gjeldsbrev er omsetningsgjeldsbrev når det anten

 1. lyder på ihendehavaren eller ikkje seier kven gjelda skal betalast til (ihendehavargjeldsbrev), eller

 2. lyder på namn med tillegget «eller order» eller eit anna slikt tillegg (ordergjeldsbrev), eller

 3. gjev pant i fast eigedom eller i skip eller anna innretning som er innført i skipsregisteret, jf sjøloven §§ 11, 33 og 507, eller i luftfartøy som er innført i luftfartøyregisteret, so nær som når det er tilset «ikkje til order» eller eit anna slikt atterhald, eller

 4. lyder på namngjeven mann (namnegjeldsbrev) og endefram seier at det skal vera omsetningsgjeldsbrev.”

Et ihendehavergjeldsbrev er som utgangspunkt et gjeldsbrev som gir ihendehaveren/besitteren en rett til å kreve betaling i henhold til vilkårene på gjeldsbrevet ved å fremvise gjeldsbrevet for skyldner. I dag har denne typen gjeldsbrev mistet mye av sin praktiske betydning ettersom slike obligasjoner er registreringspliktige i verdipapirsentralen. Dette følger av verdipapirsentralloven § 3-1.

Ett ordregjeldsbrev har påført kreditors navn samt et tillegg som «eller ordre» eller tilsvarende begrep. Dette betyr i praksis at skyldneren skal betale til kreditor, eller den vedkommende senere måtte overdra gjeldsbrevet til. Ordregjeldsbrev er i praksis forbudt å bruke mot forbrukere, jf. finansavtaleloven § 2-14.

Dersom gjeldsbrevet og gir pant i fast eiendom, skip eller luftfartøy er gjeldsbrevet en pantobligasjon.

Til sist er brevet et omsetningsgjeldsbrev dersom det utvedtydig fremgår at gjeldsbrevet er et omsetningsgjeldsbrev.

Forskjellen på enkle gjeldsbrev og omsetningsgjeldsbrev

Som nevnt innledningsvis er begge gjeldsbrev omsettelige. Det er imidlertid noen vesentlige forskjeller knyttet til rettighetene for både kreditor og debitor i gjeldsbrevet.

Utgangspunktet for enkle gjeldsbrev er at mottakeren ved en overdragelse ikke får bedre rett ovenfor debitor enn hva avgiveren – opprinnelig kreditor – hadde etter det underliggende rettsforhold. Dette fremgår av gjeldsbrevloven §1 og §25. Tilsvarende gjelder debitor i gjeldsbrevet som kan gjøre gjeldende de samme innsigelsene og for den nye kreditoren som debitor kunde overfor den tidligere kreditor.

For omsetningsgjeldsbrev gjelder et annet utgangspunkt. Mottaker av omsetningsgjeldsbrev som er i god tro kan på nærmere vilkår ekstingvere debitors innsigelser mot gjeldsbrevet etter det underliggende rettsforhold. Dersom et omsetningsgjeldsbrev overdras til flere kan tredjemanns rett til brevet på nærmere vilkår også bli ekstingvert. Det finnes en rekke særregler for omsetningsgjeldsbrev i gjeldsbrevloven kapittel to.

I bruk er omsetningsgjeldsbrev historisk gjerne brukt for å reise kapital i næringslivet. For forbrukere, mellom private og i låneforhold mellom næringsdrivende brukes vanligvis enkle gjeldsbrev med tillegg av panteerklæring.

Bistand fra advokat til gjeldsbrev, låneavtale eller inndrivelse

Vår advokat kan bistå med å sette opp skriftlig låneavtale, gjeldsbrev og/eller eventuelt sikre lånet med pant. Vi kan også bistå med inndrivelse av misligholdte låneavtaler, enten det er gjeldsbrev eller annet grunnlag for kravet.

Ta gjerne kontakt med en advokat hos oss for en uforpliktende vurdering av hva vi kan bistå med.

At et gjeldsbrev er eksigibelt innebærer at betalingsforpliktelsen etter gjeldsbrevet kan inndrives uten søksmål. I praksis betyr det at gjeldsbrevet ved mislighold kan sendes direkte til namsmannen for inndrivelse.

Et gjeldsbrev skrives best ved å ta utgangspunkt i en mal for gjeldsbrev, og tilpasse det til det konkrete pengekravet/ låneforholdet. På generelt grunnlag anbefaler vi at gjeldsbrev settes opp i samråd med en jurist eller advokat med kompetanse på området.

Et gjeldsbrev tvangsinndrives ved å sende varsel til skyldner, og deretter begjæring om utlegg til namsmannen. Dersom gjeldsbrevet ikke innehar noen «inndrivelsesklausul» kan det inndrives direkte så fremt det er uimotsagt. Dersom kravet er bestridt og det ikke foreligger noen inndrivelsesklausul må inndrivelsen starte med at man får gyldig tvangsgrunnlag, dvs. dom for kravet.

Et gjeldsbrev er i seg selv en viss sikkerhet, Men gjelden etter gjeldsbrevet kan sikres ytterligere med for eksempel pant i fast eiendom, bil, båt mv. Dette gjøres ved utarbeidelse av pantedokument.

Spør oss om hva som helst. Når som helst

Vi anbefaler ikke å sende personsensitiv informasjon

Kontakt oss

Send en henvendelse i skjemaet under, så vil vi komme tilbake med hva vi kan bistå deg med.

  X
  Kontakt oss