Heving av private bilkjøp

Bilde av avtale om heving av privat bilkjøp som inngås med bil i bakgrunnen.

Innholdsfortegnelse

Heving av bilkjøp innebærer tilbakebetaling av kjøpesummen mot at selger får bilen tilbake. Heving er en misligholdsbeføyelse som kan fremmes av kjøper ved mangel på bilen sammenholdt med kjøpsavtalen. Les det grunnleggende om heving av private bilkjøp her.

Gjelder det kjøp av bil fra forhandler, les vår artikkel om heving av bilkjøp fra forhandler i stedet.

Heving av private bilkjøp

Om en har kjøpt bil av en privatperson vil dette få betydning for hvilken lov som kommer til anvendelse. Kjøpsloven gjelder kjøp mellom private parter og mellom næringsdrivende og er en deklaratorisk lov. I dette ligger at loven kommer til anvendelse med mindre partene har avtalt vilkår som avviker fra kjøpslovens rettigheter og forpliktelser. Kjøpsloven gir jevnt over et svakere vern enn forbrukerkjøpsloven. Dette da forbrukerkjøpsloven er utformet for å verne forbruker, mens kjøpsloven er en mer balansert lov som i større grad likestiller hhv. kjøper og selger.

Heving av privat bilkjøp forutsetter mangel

Å heve et bilkjøp er en misligholdsbeføyelse som kjøper kan gjøre dersom det foreligger mangel ved bilen. I kjøpsloven reguleres utgangspunktet for mangelsvurderingen i kjøpsloven §§ 17-19.

Krav til bilens egenskaper

Det følger av kjøpsloven § 17 at bilen skal;

«1) Tingen skal være i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen.

(2) Dersom annet ikke følger av avtalen, skal tingen:

 1. passe for de formål som tilsvarende ting vanligvis brukes til;
 2. passe for et bestemt formål som selgeren var eller måtte være kjent med da kjøpet ble inngått, unntatt når forholdene viser at kjøperen for så vidt ikke bygde på selgerens sakkunnskap og vurdering eller ikke hadde rimelig grunn til å gjøre det;
 3. ha egenskaper som selger har vist til ved å legge fram prøve eller modell;
 4. være pakket på vanlig eller annen forsvarlig måte som trengs for å bevare og beskytte tingen.

(3) Tingen har mangel dersom den ikke er i samsvar med kravene i paragrafen her».

Utgangspunktet er derfor at kjøpsavtalen legger føringer for hvilke krav kjøper kan ha til bilen. Kjøpsavtalen er i denne forbindelse mer enn bare kjøpskontrakten. Kjøpsavtalen må ofte tolkes, og salgsannonsen samt selger opplysning før og under handelen inngår i «avtalen». Foreligger det avvik mellom det som er avtalt og bilens egenskaper foreligger med andre ord kjøpsrettslig mangel.

Dersom avtalen i vid forstand ikke gir noen anvisning på egenskaper ved tingen ligger det i kjøpsloven § 17 andre ledd noen lovbestemte deklaratoriske krav. For eksempel skal bilen «…passe for de formål tingen vanligvis brukes til…» Dersom bilen for eksempel ikke kan nyttes til transport fordi motoren er ødelagt, eller bremsene ikke fungerer så vil bilen ikke kunne brukes til transport – som er bilens kjerneegenskap. Dette vil derfor være en mangel selv om kjøpsavtalens som sådan ikke nevner noe om bilens transportegenskaper.

Feil opplysning om bilen

I kjøpsloven § 18 reguleres og selgers opplysningsplikt. Dette er i korthet plikt til å gi korrekte opplysninger om bilen. Brudd på opplysningsplikten kan være en mangel på selvstendig grunnlag. Bestemmelsen lyder som følger;

Ǥ 18.Opplysning om egenskaper eller bruk.

(1) Reglene om mangler gjelder også når tingen ikke svarer til opplysninger som selgeren i sin markedsføring eller ellers har gitt om tingen, dens egenskaper eller bruk og som kan antas å ha innvirket på kjøpet.

(2) Reglene i første ledd gjelder tilsvarende når tingen ikke svarer til opplysning som noen annen enn selgeren har gitt på tingens innpakning, i annonse eller annen markedsføring på vegne av selgeren eller tidligere salgsledd. Dette gjelder ikke om selgeren verken visste eller burde ha visst at opplysningen var gitt.

(3) Reglene i første og andre ledd gjelder ikke når opplysningen i tide er rettet på en tydelig måte.»

Første ledd innebærer her at det anses som mangel ved kjøpet om selgeren har gitt uriktig informasjon om bilen, og dette er informasjon som ville ha endret betingelsene for kjøpsavtalen om kjøper hadde fått informasjonen før kjøpekontrakten ble inngått. For eksempel vil opplysning om at en bil er sprek og har 300 hestekrefter eller mer, mens realiteten er at bilen har 120 hestekrefter, være uriktig informasjon. Det har formodningen for seg at kjøper har betalt ekstra for å få en sportslig bil, og når bilen ikke har disse egenskapene foreligger mangel ved uritkig opplysning.

Manglende opplysning om bilen

En annen selvstendig mangel vil det kunne være om selger tilbakeholder opplysning om bilen som kjøper hadde grunn til å få. Et eksempel på misligholdt opplysningsplikt kan være mangel på opplysning om at bilen tidligere er kollisjonsskadet. Bilen kan i sin nåværende form være fri for symptomer etter en kollisjonsskade, men slik skade kan ha «senvirkninger» på bilen og gir ofte en økt sannsynlighet for andre problemer med bilen, som for eksempel rustskader. Om selger var kjent med kollisjonsskaden vil dette ofte kunne utgjøre en mangel ved manglende opplysning om bilen. Bestemmelsen er lovteknisk uheldig plassert i kjøpsloven § 19 først ledd bokstav b som etter sin overskrift gjelder «ting solgt «som den er» og auksjonssalg. Plikten til å gi relevante opplysninger til kjøper gjelder imidlertid også i kjøpsavtaler hvor det ikke er tatt «som den er forbehold». Den relevante delen av bestemmelsen lyder slik;

«…selgeren ved kjøpet har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold ved tingen eller dens bruk som han måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å rekne med å få, såframt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet…»

Dette innebærer altså at det ved bilkjøp mellom private og næringsdrivende gjelder en plikt til å gi opplysning om forhold ved bilen som det er grunn til å tro at selger vil vektlegge på noe vis.

Dersom slik opplysning ikke er gitt kan dette utgjøre mangel ved bilen.

Mangel ved privat bilkjøp når det er tatt «som den er» eller «as is» forbeholdt

Dersom det er tatt forbehold om at bilen selges slik den er, eller tilsvarende forbehold får ikke kjøpsloven §§ 17-18 direkte anvendelse. Kjøpet, og mangelsvurderingen reguleres da i stedet av kjøpsloven § 19 som lyder slik;

“19. Ting solgt «som den er». Auksjonssalg.

(1) Selv om tingen er solgt «som den er» eller med liknende alminnelig forbehold, foreligger mangel når

 1. tingen ikke svarer til opplysninger som selgeren har gitt om tingen, dens egenskaper eller bruk og som kan antas å ha innvirket på kjøpet,
 2. selgeren ved kjøpet har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold ved tingen eller dens bruk som han måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å rekne med å få, såframt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet, eller
 3. tingen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å rekne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers.

(2) Selges brukte ting på auksjon gjelder reglene i første ledd tilsvarende så langt de passer.”

I korte trekk så ser vi her at bilen vil kunne ha mangel, selv om det er tatt «som den forbehold» dersom

 1. Selger har gitt uriktige opplysninger om bilen

 2. Selger har latt være å gi opplysninger om bilen

 3. Bilene er «vesentlig» dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med.

Felles for reglene om mangel ved opplysningssvikt er at opplysningen må være såpass «viktig» at den uriktige eller manglende opplysningen har virket inn på kjøpsavtalen. Det vil i praksis si at kjøpsavtalen ville blitt inngått på andre vilkår, eller for eksempel ikke i det hele tatt.

Den særegne mangelsvurderingen for bilkjøp med «som den er» forbehold knytter seg til hvorvidt bilen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med. Dette beror her som ellers på en fortolkning av kjøpsavtalen i vid forstand. I vurderingen av dette vesentlighetskriteriet er det flere momenter som kan være relevante. Pris for å reparere bilen til kontraktsmessig stand kan være en indikator når denne holdes opp mot kjøpesummen. En annen indikator kan ligge i om formålet med kjøpet feiler. For eksempel om en kjøper en svært gammel bil med tilpasning og heis for rullestolbruker. Hvis for eksempel rullestolheisen ikke fungerer så vil det trolig foreligge formålsforfeiling ved at dette var en sentral del av kjøpet.

Mangel foreligger – kjøpers mulighet for heving av privat bilkjøp

Når mangel først foreligger etter kjøpsloven §§ 17-19 innebærer det at kjøper kan gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende. Dette er i kort og upresist krav om retting av mangelen, altså at selger utbedrer det som er feil med bilen. Kjøper kan noen ganger kreve omlevering av bilen. Selger har på sin side en selvstendig rett til å kreve å reparere bilen eller omlevere den – på nærmere vilkår. Dette er slikt sett lovens hovedregel, og mange ganger det selger har størst interesse av.

Dersom utbedring eller omlevering ikke kommer på tale eller ikke blir foretatt innen rimelig tid etter at kjøper klaget på mangelen så kan kjøper i stedet kreve prisavslag  eller heve kjøpet. Dette følger av kjøpsloven § 37 som lyder;

Ǥ 37.Prisavslag eller heving etter manglende avhjelp.

(1) Dersom retting eller omlevering ikke kommer på tale eller ikke blir foretatt innen rimelig tid etter at kjøperen har klaget over mangelen, kan kjøperen kreve prisavslag eller heve kjøpet etter §§ 38 eller 39. Dette gjelder ikke dersom kjøperen avslår avhjelp som han plikter å motta.

(2) Kjøperen kan ikke kreve prisavslag ved kjøp av brukte ting på auksjon.»

Heri ligger og at kjøper har en plikt til å motta avhjelp om selger tilbyr dette.

Utgangspunktet blir derfor at heving av bilkjøp først er mulig dersom avhjelp ikke kommer på tale i rimelig tid, og dette ikke kan klandres kjøper. Kjøper kan da i utgangspunktet kreve prisavslag, eller i stedet heving av bilkjøpet om vilkåret for heving er oppfylt. I tillegg er det en hjemmel for at kjøper reparerer bilen for egen regning, og krever erstatning for kostnadene. Dette følger av kjøpsloven § 34, tredje ledd, jf. § 40

Vilkåret for heving av privat bilkjøp

Vilkåret for heving av bilkjøp følger av kjøpsloven § 39 som lyder;

Ǥ 39.Heving.

(1) Kjøperen kan heve kjøpet dersom mangelen medfører vesentlig kontraktbrudd.

(2) Kjøperen kan ikke heve kjøpet med mindre han gir selgeren melding om heving innen rimelig tid etter at han fikk eller burde ha fått kjennskap til mangelen, eller etter utløpet av den frist som kan følge av krav eller melding etter §§ 34 eller 36. Dette gjelder likevel ikke dersom selgeren har opptrådt grovt aktløst eller for øvrig i strid med redelighet og god tro.»

Utgangspunkter er altså at mangelen ved bilen må være «vesentlig». Vesentlighetskriteriet innebærer mange momenter og er gjerne en skjønnspreget og dermed ofte kompleks vurdering. Noen utgangspunkt for vurderingen er;

 1. Avviket mellom kjøpsavtalen og bilen (hvor stort avvik fra det avtalte)

 2. Hvem partene er: styrkeforhold og profesjonalitet

 3. Mangelens betydning for kjøper

 4. Hvor byrdefullt heving er for selger

 5. Subjektiv skyld: har noen misligholdt plikter etter kjøpsloven?

 6. Foreligger formålsforfeiling: kan bilen i det hele tatt brukes?

 7. Kan bilen repareres: hvor mye koster det i tilfelle?

 8. Mulighet er for alternative misligholdsbeføyelser.

Ovennevnte kan gi en indiksjon på hvor alvorlig eller «vesentlig» kontraktsbruddet er. Om kontraktsbruddet anses som vesentlig er det altså adgang til å heve kjøpet. Om kontraktsbruddet ikke er tilstrekkelig vesentlig kan kjøper fortsatt ha anledning til å kreve prisavslag og/eller erstatning.

Merk at det gjelder en særegen tidsfrist for erklæring om heving innen rimelig tid etter at en ble kjent med mangelen. Dette betyr at retten å kreve heving kan bortfalle om kjøper bruker for lang tid på erklære dette.

Dette er en tidsfrist som gjelder i tillegg til reglene om reklamasjon innen rimelig tid. I tillegg gjelder regler om tap av rettigheter på bakgrunn av passivitet og foreldelse.

Advokatbistand ved heving av privat bilkjøp

Bilkjøper som ønsker å reklamere og eventuelt heve bilkjøpet bør overveie å engasjere en advokat som har kompetanse på bil og kjøpsrett. Det foreligger en rekke frister, handlingsplikter og regelverk som må overholdes for å kunne gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende. Dette gjelder uavhengig av om det gjelderheving av bilkjøp, prisavslag og/eller erstatning. Det er videre komplekse vurderinger, hvor det i noen tilfeller ikke foreligger en kjøpsrettslig mangel. Dette selv om en som kjøper er misfornøyd med bilen og handelen.

Om det reklameres til selger og selger ikke tar reklamasjonen til følge, vil kjøper kunne finansiere sakskostnadene gjennom bilforsikringens dekning for rettshjelp. Det innebærer at bilkjøper, og for så vidt bilselger, får mulighet for vesentlig rimeligere advokatbistand om det foreligger tvist. Om en er uenig med selger om et forhold med bilen som har en økonomisk verdi av betydning vil det ofte være fornuftig å engasjere en advokat.

Kontakt oss ved bistand til heving av bilkjøp

Har du kjøpt en mangelfull bil og ønsker bistand til å fremme krav om heving kan du ta kontakt med en av våre advokater. Det er kostnadsfritt å ta kontakt med oss. Vi gir deg en uforpliktende vurdering av saken.

Vanlige spørsmål

Man kan ha rett til å heve bilkjøpet dersom det foreligger en mangel ved kjøpet, og denne er vesentlig holdt opp mot kjøpsavtalen. For forbrukere er hevingsterskelen lavere hvor selgeren må bevise at mangelen er uvesentlig.

Kjøpet vil kunne være mangelfullt ved avvik mellom kjøpsavtalen og bilen,  ved misligholdt opplysningsplikt. Kjøpsloven §§ 17-19 regulerer dette.

Vesentlige mangler anses normalt å foreligge ved mangler som ikke lar seg reparere, som er svært kostbare å reparere og/eller hvor bilen ikke kan brukes som bil (formålsforfeiling). Det er imidlertid en skjønnspreget vurdering som kan inneha mange flere momenter enn det som er nevnt her

Vesentlige mangler anses normalt å foreligge ved mangler som ikke lar seg reparere, som er svært kostbare å reparere og/eller hvor bilen ikke kan brukes som bil (formålsforfeiling). Det er imidlertid en skjønnspreget vurdering som kan inneha mange flere momenter enn det som er nevnt her.

Det er i utgangspunktet avtalefrihet, og det er ikke uvanlig at partene avtaler at misligholdsbeføyelser etter kjøpsloven § 19 ikke skal kunne fremmes. Slikt avtalevilkår kan imidlertid være gjenstand for revisjon eller bortfall etter avtaleloven. Det vil være aktuelt hvor selger bevisst har «lurt» kjøper.

En må reklamere i tide, og sende hevingserklæring til selger innen rimelig tid. Det gjelder ingen eksakt tidsfrist, kjøper bør reklamere og ev. erklære heving uten ugrunnet opphold for å unngå rettighetstap. Dernest må kjøper dokumentere mangelen, og at denne er vesentlig. Om selger aksepterer kravet er saken løst med dette. Hvis ikke kan saken bringes inn til domstolene for avgjørelse.

Om en erklærer heving sendes for sent holdt opp mot når kjøperen fikk kjennskap til mangelen så kan kjøper tape rett til å heve kjøpet. Selger kan fortsatt ha rett til prisavslag eller erstatning, forutsatt at reklamasjon for øvrig er gitt i tide.

Kjøper taper sin rett til å gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende om det reklameres for sent. Det innebærer tap av rett til å kreve bl.a. retting, prisavslag, erstatning og heving relatert til bilkjøpet. Reklamasjonsfristen gjelder ikke dersom selger har opptrådt grovt uaktsomt eller i strid med redelighet og god tro, jf, kjl. § 33.

Kilder:

Ot.prp.nr.80 (1986–1987)

Kjøpsloven (på lovdata.no)

 

Spør oss om hva som helst. Når som helst

Vi anbefaler ikke å sende personsensitiv informasjon

Flere artikler om samme rettsområde

Bilde av oppgør etter at det er krevd heving av bilkjøp fra forhandler.
Kjøpsrett
Kristoffer Dalvang

Heve bilkjøp fra forhandler

Har du kjøpt en bil som ikke lever opp til forventningene? Lurer du på om du kan heve bilkjøpet og få pengene tilbake? I denne artikkelen får du vite hva som er vilkårene for å heve bilkjøp fra forhandler, og hvordan du kan gå frem for å løse saken. Kjøpt

Les mer »
Kontakt oss

Send en henvendelse i skjemaet under, så vil vi komme tilbake med hva vi kan bistå deg med.

  X
  Kontakt oss