Heve bilkjøp fra forhandler

Bilde av oppgør etter at det er krevd heving av bilkjøp fra forhandler.

Innholdsfortegnelse

Har du kjøpt en bil som ikke lever opp til forventningene? Lurer du på om du kan heve bilkjøpet og få pengene tilbake? I denne artikkelen får du vite hva som er vilkårene for å heve bilkjøp fra forhandler, og hvordan du kan gå frem for å løse saken.

Kjøpt bil fra privatperson? Les vår artikkel om heving av private bilkjøp i stedet.

Rettigheter ved bilkjøp fra forhandler

Når du kjøper en bil fra en forhandler, er det forbrukerkjøpsloven som regulerer avtalen. Denne loven gir deg som forbruker en sterkere stilling enn selgeren, som ofte har mer kunnskap og erfaring med bilene. Det er altså rettslig sett enklere å heve bilkjøp fra forhandler, enn bilkjøp fra private. Forbrukerkjøpsloven gir som utgangspunkt rett til å kreve at bilen er i samsvar med det som er avtalt, og at den ikke har feil eller mangler som det ikke er gitt informasjon om. Hvis bilen har en mangel, kan du ha rett til å heve kjøpet, det vil si å levere tilbake bilen og få pengene tilbake. Heving av kjøpet er imidlertid ikke den praktiske hovedregelen. Såvel selger som kjøper har krav på å forsøke å rette mangelen, dvs. for bilkjøpets del – reparere det som er feil ved bilen. Det er videre en gjensidig adgang til å kreve omlevering. Dersom forhandler ikke ønsker å reparere, eller det ikke er mulig, så vil gjerne omlevering, prisavslag, erstatning eller heving være misligholdsbeføyelsene.

Krav på retting av mangelen med bilen

Etter forbrukerkjøpsloven § 29 kan forbruker velge mellom å kreve retting av mangelen eller omlevering  av tilsvarende ting (en sammenlignbar bil). Selgeren kan på sin side avvise avhjelp ved både omlevering og reparering om dette er umulig eller medfører uforholdsmessige kostnader. Selger kan tilby retting eller omlevering selv om forbrukeren ikke har krevd dette – og dette vil da medføre at forbrukeren ikke kan kreve prisavslag eller heving.

Avhjelp i form av retting eller omlevering skal skje uten kostnad, vesentlig ulempe og innen rimelig tid etter reklamasjon, jf. forbrukerkjøpsloven § 30.

Av dette ser vi at heving som misligholdsbeføyelse først blir aktuelt dersom avhjelp ikke blir gjennomført innen rimelig tid. Årsakene til dette kan være mange. Kanskje har ikke selger noen løsning, kanskje mener selger at det ikke er noen mangel ved bilen. Utgangspunktet blir uansett at selger må ha forspilt eller uttømt sin adgang til å rette mangelen før kjøperen kan kreve heving av kjøpet.

Prisavslag, erstatning eller heving av bilkjøpet?

Når adgangen til avhjelp er uttømt gjenstår i utgangspunktet prisavslag eller heving som misligholdsbeføyelser for kjøperen. Utgangspunktet er her at forbruker kan velge om en vil kreve prisavslag eller heving – såfremt vilkåret for heving er oppfylt. I tillegg kan det kreves erstatning for tap som er oppstått på bakgrunn av mangelen med bilen.

Hva er vilkårene for å heve et bilkjøp fra forhandler?

For å heve et bilkjøp må flere omstendigheter og vilkår være oppfylt.

Det må foreligge en kjøpsrettslig mangel

Det første vilkåret er at bilen må ha en mangel. Dette er en forutsetning for alle misligholdsbeføyelser. Mangelsvurderingen tar sitt utgangspunkt i kjøpsavtalen, det som er avtalt. I tillegg vil det regelmessig foreligge mangel dersom det er gitt uriktig opplysninger fra selger, og dersom det er tilbakeholds opplysninger som ville hatt betydning for kjøpet. Dette og mer til kan utledes av forbrukerkjøpsloven § 15 og § 16.

Som et forenklet utgangspunkt kan en begynne med at mangel kan foreligge om bilen ikke er som du hadde grunn til å forvente, ut fra det som er avtalt, opplyst eller vanlig. For eksempel kan det være en mangel hvis bilen bruker mer drivstoff enn oppgitt, hvis den har rust eller skader som ikke er nevnt, eller hvis den ikke har de egenskapene som er lovet.

Selgers adgang til retting må være uttømt

Som gjennomgått over må selger ha uttømt sin adgang til å avhjelpe mangelen ved reparasjon eller omlevering. Dersom slik rett består vil en som det klare utgangspunkt ikke ha rett til å heve kjøpet. Dette er imidlertid noe som kan endre seg underveis i et kjøpsforhold. For eksempel kan en sak starte med at selger har rett til å utbedre mangelen, men selger klarer ikke dette og/eller bruker for lang tid. Når adgangen til ytterligere avhjelp er nådd er dette vilkåret for heving oppfylt.

Mangelen kan ikke være uvesentlig

Det følger av forbrukerkjøpsloven § 32 at kjøpet kan heves med mindre selgeren beviser at mangelen er uvesentlig.

Det betyr at mangelen må være så alvorlig eller viktig at det ikke er rimelig at du må beholde bilen. For eksempel kan det være uvesentlig hvis det er en liten ripe i lakken, men ikke hvis det er en store ulakkerte områder f.eks. i dørene. Vurderingen av hevingskriteriet skal ta sitt utgangspunkt “… i alminnelige prinsipper for hevingsvurderingen” jf, Ot.prp. nr. 44 (2001-2002) s. 189.

Det innebærer at de sedvanlige momentene ved hevingskrav, som normalt er “vesentlig kontraktsbrudd” gjør seg gjeldende også ved vurdering av ikke-uvesentlig mangel. Det innebærer bl.a. at følgende momenter vil være relevante (ikke uttømmende);

  • Størrelsen på avviket mellom den levere bilen og kjøpsavtalen
  • Mangelens betydning for forbruker
  • Handlingsalternativer (avhjelp, prisavslag)
  • Hvor hardt heving rammer selger kontra f.eks. prisavslag

I tillegg er det ved lovendring av 1. januar 2024 tilføyd en regel om bevisbyrde ved at det er selger som må bevise at mangelen er uvesentlig. På bakgrunn av at bestemmelsen er relativt ny foreligger det begrenset rettspraksis på dette området. Det betyr i alle fall at det er selger som må sannsynliggjøre at en har med en uvesentlig feil å gjøre, og dermed at det antageligvis foreligger en presumpsjon for at feilen er vesentlig såfremt selger ikke sannsynliggjør noe annet.

Reklamert innen fristen for reklamasjon

Bilkjøper må reklamere så snart det oppdages eller burde vært oppdaget at bilen har mangel. En har alltid minst to måneder på seg til å reklamere, men det bør gjøre så fort som mulig. Dette da en kan tape retten til å gjøre misligholdsbeføyelser, herunder krav om heving av bilkjøpet om en ikke har reklamert innen rimelig tid. Det vises til forbrukerkjøpsloven § 27.

Den absolutte reklamasjonsfrist etter forbrukerkjøpsloven  er for øvrig fem år fra du overtok bilen.

Hvordan heve et bilkjøp fra forhandler?

Hvis du mener at du har rett til å heve et bilkjøp, bør du kontakte forhandleren skriftlig og forklare hva som er galt med bilen og hvorfor du vil heve kjøpet. Du bør også legge ved dokumentasjon på mangelen, for eksempel bilder, kvitteringer, verkstedsrapporter eller sakkyndige uttalelser. Hvis forhandleren ikke aksepterer heving av bilkjøpet så foreligger det tvist om hvorvidt vilkårene for heving foreligger. En kan da engasjere advokat til å bistå i forhandlinger med selger og ev. forfølge kravet rettslig. Om en må forfølge kravet rettslig har en to-tre alternativer å velge mellom.

Sak som dette kan klages inn til Forbrukertilsynet, som kan megle mellom kjøper og forhandleren. Hvis dere ikke blir enige, kan saken bringes videre til Forbrukertvistutvalget, som kan avgjøre saken med bindende virkning. Videre kan saken bringes inn for forliksrådet, og såfremt vilkårene for dette er tilstede direkte inn til tingretten.

Hvis du trenger juridisk hjelp til å heve et bilkjøp, kan du kontakte en advokat som har erfaring med slike saker.

Bilforsikringen dekker også advokatutgifter

Dersom det oppstår uenighet mellom selger (forhandler) og kjøper så vil forsikringsselskapet bilen er forsikret i regelmessig dekke betydelige deler av kostnadene med å engasjere en advokat til å bistå i saken. Vilkårene er lovfestet, og derfor noenlunde like fra selskap til selskap. De vanligste vilkårene er at forsikringskunden betaler en egenandel på kr 4.000,- og deretter 20% av de løpende kostnadene. Forsikringsselskapet dekker utgifter etter denne modell opp til tvistesummens grense eller den begrensningen som fremgår av forsikringsbeviset. Som oftest vil dette være den økonomiske verdien av kravet oppad begrenset til kr 100.000,-. Ved heving av bilkjøp fra forhandler så er det kjøpsprisen som utgjør den økonomiske verdien av tvisten. Dekningsbegrensningen til forsikringsselskapet blir etter dette den summen som er lavest av bilens kjøpesum og tvistesumsbegrensningen (som oftest kr 100.000,-).

Kontakt oss for uforpliktende vurdering av heving av bilkjøp fra forhandler

Vi har betydelig med erfaring og kompetanse på kjøpsrettslige problemstillinger, og vil raskt og effektivt svare deg på om vi kan hjelpe deg – og om du har et krav. Det er også kostnadsfritt å kontakte oss. Det er først om det opprettes et oppdrag at det vil være aktuelt med betaling, og da først etter skriftlig avtale.

Kilder

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-44-2001-2002-/id167295/

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-49-ls-20222023/id2965716/

https://lovdata.no/lov/2002-06-21-34

Vanlige spørsmål

En mangel ved en bil er når bilen ikke er i samsvar med det som er avtalt, opplyst eller forventet. Det kan for eksempel være at bilen har feil, skader, rust, manglende utstyr eller andre ulemper som du ikke var klar over.

En mangel ved en bil er ikke uvesentlig når den er så alvorlig eller viktig at det ikke er rimelig at du beholder bilen. Det kommer an på en konkret vurdering av hvor stor betydning mangelen har for deg, hvor stor del av bilens verdi den utgjør, om du kan få rettet eller erstattet bilen, og om forhandleren har opptrådt uærlig eller uforsvarlig.

Fristen for å reklamere på en bil er innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Du har alltid minst to måneder på deg i forbrukerkjøp, men det bør reklameres så fort som mulig. Du har uansett ikke rett til å reklamere etter fem år fra du overtok bilen.

Kontakt en advokat med kompetanse og erfaring på kjøpsrett. Som for eksempel oss i Advokatfirmaet Verito AS. Vi tilbyr uforpliktende vurdering av saken.

 

 

Spør oss om hva som helst. Når som helst

Vi anbefaler ikke å sende personsensitiv informasjon

Flere artikler om samme rettsområde

Bilde av avtale om heving av privat bilkjøp som inngås med bil i bakgrunnen.
Kjøpsrett
Kristoffer Dalvang

Heving av private bilkjøp

Heving av bilkjøp innebærer tilbakebetaling av kjøpesummen mot at selger får bilen tilbake. Heving er en misligholdsbeføyelse som kan fremmes av kjøper ved mangel på bilen sammenholdt med kjøpsavtalen. Les det grunnleggende om heving av private bilkjøp her. Gjelder det kjøp av bil fra forhandler, les vår artikkel om heving

Les mer »
Kontakt oss

Send en henvendelse i skjemaet under, så vil vi komme tilbake med hva vi kan bistå deg med.

    X
    Kontakt oss